වියතුන් පතනා පියුමක් පිපෙනා

Videos Jul 20, 2020

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගීතයArtist - Joe Steve (K-RO)Lyrics & Melody - Manoj Fonseka (Fony)Mixed & Mastered by - Suneth KelumVideo Editor & Colorist - Dasun ErangaProduced by - Siyapatha Media

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගීතය Artist - Joe Steve (K-RO) Lyrics & Melody - Manoj Fonseka (Fony) Mixed & Mastered by - Suneth Kelum Video Editor & Colorist - Dasun Eranga Produced by - Siyapatha Media

Posted by Dasun Eranga on Sunday, July 19, 2020