ස්වර්ණවාහිනි රතුඉර වැඩසටහනේදි දැක්වූ අදහස්

Jun 26, 2020
කලින් ආණ්ඩුව නොදත් විනය

කලින් ආණ්ඩුව නොදත් විනය

Posted by Sisira Jayakody on Friday, June 26, 2020
ස්වර්ණවාහිනි රතු ඉර වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්තා

ගිය ආන්ඩුව නිසා ශ්‍රීලංකාවට සිදුවු විපත

Posted by Sisira Jayakody on Friday, June 26, 2020