සිසිර ජයකොඩි අභිනන්දන ගීතය

History Mar 09, 2020

සියනෑවෙ සියපත බදු වූ ගුරු පියානන් උදෙසා තම ශිෂ්‍යාව කල්‍යානී ගංගා විතානගේ විසින් රචනා කර සංගීතවත්කල "සිසිර ජයකොඩි කරලියේ" නම් මෙම ගීතය සිසිර ජයකොඩි මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුල නිතර භාවිත කරයි.

ගුරුවරයෙක් දේශපාලකයෙක් නීතිඥයෙක් ලෙස සිසිර ජයකොඩි මහතා පරිණත පුද්ගලානු භාවිතයක් පෙන්නුම් කරන්නේ සෑම ක්ශේත්‍රයකම හිනි පෙත්තටම නැගි නිසාය.