පසුගිය පාලන තන්ත්‍රය ගෙන ගිය ක්‍රියා හමුවේ #සිසිරජයකොඩිමැතිතුමන් #තරුණපරපුරේරැකියා_අයිතීන් #වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුලදී ඉතාමත් දැඩිව තම හඬ අවධි කලා..🌷

Jul 26, 2020
#තරුණපරපුරේරැකියා_අයිතීන් #වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුලදී ඉතාමත් දැඩිව තම හඬ අවධි කලා..

අප රටේ වසරකට අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ පහක් වැනි ප්‍රමාණයක් සහ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සඳහා ලක්ෂ තුනක් වැනි ප්‍රමාණයක් සහභාගි වනවා. 🔴මේ අතුරින් ඇතැම් පිරිස් සාමාන්‍ය පෙළින් තම අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කරන අතර ඇතැම් පිරිස් උසස් පෙළින් පසුත් විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා තම අධ්‍යාපන කටයුතු ඉතා උසස් ලෙස අවසන් කරනු ලබනවා.🙌🎓🌐 🔴නමුත් ⁣මේ දෙපිරිසම මේ වන තෙක්ම මුහුණ දෙනු ලැබුවේ එකම අර්බුදයකට ය. එනම් රැකියා අර්බුදයයි..තම අධ්‍යාපන අරමුණ ඉලක්කගත පරිදි අවසන් කර ගැනීමට නොහැකි වූ පිරිස් වෙත රැකියා ලබා දීමේ කිසිදු වැඩපිළිවෙළක් මේ වන තෙක් පැවති සියළු රජයකින් සිදුවී නොමැත.🙅🙌 ඔවුන් රැකියාවන් කල යුතු නොවේද? 😎 ජීවන අරගලය හමුවේ ඔවුන් මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද? ☝️ මෙය අප රටේ බරපතලම ගැටළුවක් බවට පත් වී ඇත.🌍 🔴රැකියාවක් නොමැතිව දැඩි පීඩනයෙන් පසු වන ඉහලම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හිමි උපාධිධාරී පිරිස් පවා රැකියාවක් ඉල්ලා මහඡන නියෝජිත⁣යන් පසුපස ගිය යුගය අවසන් කරමින් 😍🌷 අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් හඳුන්වා දුන් උපාධිධාරීන්ට මෙන්ම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් නොමැති පිරිස් යන දෙකොට්ඨාසයටම රැකියා ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ කඩාකප්පල් කරමින් පසුගිය පාලන තන්ත්‍රය ගෙන ගිය ක්‍රියා හමුවේ #සිසිරජයකොඩිමැතිතුමන් #තරුණපරපුරේරැකියා_අයිතීන් #වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුලදී ඉතාමත් දැඩිව තම හඬ අවධි කලා..🌷❤️😊👇📹 ~සටහන- රසාංගි රාජපක්ෂ ✏️

Posted by Sisira Jayakody on Sunday, July 26, 2020