පරමාදර්ශී දිවියක පියසටහන්

Qualifications Mar 09, 2020

පරමාදර්ශි දිවියක පියසටහන්

ලෝකයේ ප්‍රථම අගමැති දිවංගත ගරු සිරිමාවෝ බන්ඩාරනායක මැතිණිය වෙතින් මුලකුරු කියවා, ශ්‍රිකළ්‍යාණි ධර්ම විදයාලයෙන් හා කැළණි මහා විද්‍යාලයෙන් මුලික අධ්‍යාපනය ලබාගත්තේය.


කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයෙන් දිවයිනේ උසස්පෙල විශිෂ්ඨතම ප්‍රතිඵල සමගින්,
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලටෙ ඇතුලත්ව උපාධිය හදාරා, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වෘතීය නීතීඥවරයෙක් වී,
25000 කට අධික සිසු දරුදැරියන්ගේ උසස් පෙළ තර්ක ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ ආදරණිය ගුරුවරයා වුහ.


අඛන්ඩව සිවි වරක් වසර 16ක් සුවිශාල ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස හා ආන්ඩු පක්‍ෂයේ ප්‍රථාන සංවිධායකවරයා ලෙස කටයුතු කල,
2015 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයේදි මනාප ඡන්ද ලක්‍ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබාගනිමින් පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රිවරයෙකු බවට පත්විය.