මව්වරුන්ට සාධාරණයක් සිදුකිරීම වෙනුවෙන් නිර්භයව

Videos Jul 20, 2020

දේශද්‍රෝහී පාලනයක් පැවති පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ අප රටේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බරපතළ අවධානයට ලක්වුණ ගැටළුක් වන

😕
🙌

දරුඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටි මව්වරුන් දහස් ගණනකගේ දරුඵල අහිමි වූ ඉතා වේදනාකාරී ගැටළු වේ ප්‍රධානතම වරදකරු ලෙස චෝදනා ලැබි ශාෆි සහබ්ඩීන් නැමැති පුද්ගලයාට එරෙහිව

🙅

මව්වරුන්ට සාධාරණයක් සිදුකිරීම වෙනුවෙන් නිර්භයව අධිකරණය වෙත ගිය #සිසිර_ජයකොඩි

🌷
❤️

සාක්ෂි සහිතව පාර්ලිමේන්තුව තුලදී සිදු කරන ලද සුවිශේෂී හෙලිදරව්ව

👇
🎥

~සටහන - රසාංගි රාජපක්ෂ

මව්වරුන්ට සාධාරණයක් සිදුකිරීම වෙනුවෙන් නිර්භයව අධිකරණය වෙත ගිය #සිසිර_ජයකොඩි

🔴දේශද්‍රෝහී පාලනයක් පැවති පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ අප රටේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බරපතළ අවධානයට ලක්වුණ ගැටළුක් වන 😕🙌 දරුඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටි මව්වරුන් දහස් ගණනකගේ දරුඵල අහිමි වූ ඉතා වේදනාකාරී ගැටළු වේ ප්‍රධානතම වරදකරු ලෙස චෝදනා ලැබි ශාෆි සහබ්ඩීන් නැමැති පුද්ගලයාට එරෙහිව 🙅 මව්වරුන්ට සාධාරණයක් සිදුකිරීම වෙනුවෙන් නිර්භයව අධිකරණය වෙත ගිය #සිසිර_ජයකොඩි 🌷❤️සාක්ෂි සහිතව පාර්ලිමේන්තුව තුලදී සිදු කරන ලද සුවිශේෂී හෙලිදරව්ව 👇🎥 ~සටහන - රසාංගි රාජපක්ෂ ✏️

Posted by Sisira Jayakody on Friday, July 17, 2020
✏️