ජනතා තෑන්පතු වන්චා කරන්නන් නිසා අසරන වූ ජනතාව වෙනුවෙන් මාධ්‍ය හමුවේ දැක්වූ අදහස්

Blog Jun 21, 2020
ජනතා තැන්පතුවල ආරක්ශාව

ජනතා තැන්පතුවල ආරක්ශාව

Posted by Sisira Jayakody on Tuesday, June 16, 2020