ආධාර බෙදා දීම

Blog Apr 08, 2020

මේ දිනවල පවතින වසංගත තත්වය හමුවේ අපේ සහෝදර ජනතාව ඉතාමත් අසීරුතත්වයට පත්ව ඇත. රාජ්ය යාන්ත්‍රනය ඉතාමත් කාර්යක්ශම ලෙස තත්වය පාලනය කරමින් සිටී. ජනතාව වෙනුවෙන් හැකිපමන ආධාර බෙදා දීමට අපද අමතක නොකලෙමු.

සිසිර ජයකොඩි ප්‍රමුඛ සියපත පදනම මගින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම රාජ්‍ය සේයවයින්ට Face & Filter Masks බෙදාදීම.